Pytania i odpowiedzi

Jak głosować ?

W celu poprawnego zagłosowania należy podać swój numer PESEL oraz przepisać kod capcha z obrazka:

Należy potwierdzić oświadczenie oraz kliknąć "Weryfikuj":

W kolejnym kroku należy podać swój numer telefonu na który zostanie wysłany kod sms.

Poprawna weryfikacja powinna zakończyć się komunikatem:

 

Jakie projekty mogą być zgłaszane?

Zakres projektów: w ramach Budżetu Partycypacyjnego realizowane będą zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Środki z Budżetu Partycypacyjnego są dzielone w następujący sposób:

  • na projekty dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia, sportu i rekreacji - co najmniej 400 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł;
  • na projekty dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego - co najmniej 200 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł;
  • na projekty nieinwestycyjne (o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym itp.) - co najmniej 80 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł.
  • na projekty nieinwestycyjnie, mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności obejmujące działania dotyczące uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej - co najmniej 70 000,00 zł z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł
Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Partycypacyjnego?

Zgłosić projekt i głosować do Budżetu Partycypacyjnego może:

- każdy mieszkaniec gminy Radzymin, który w dniu zgłoszenia/głosowania ma ukończone 13 lat;

- grupa mieszkańców licząca do 5 osób, z których każda spełnia warunki określone poniżej;

- organizacja pozarządowa

Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Partycypacyjnego, który jest dostępny w formie elektronicznej na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej pok. nr 34). Wypełniony formularz może być złożony przez Wnioskodawcę:

1) osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej;

2) w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, lub pocztą elektroniczną na adres: budzetpartycypacyjny@radzymin.pl, lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;

3) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019 - Projekt”. Uwaga! Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

Do projektu zadania musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym liczba podpisów nie może być mniejsza od 5 (nie licząc autorów projektu).

Uwaga! Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

Kiedy można zgłaszać projekty do Budżetu Partycypacyjnego?

Projekty można składać od 18 marca do 27 marca 2019 roku.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
Każdy mieszkaniec gminy Radzymin, który w dniu zgłoszenia/głosowania ma ukończone 13 lat. Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.
Jak można głosować?

Głosowanie nad projektami przeprowadza się poprzez:

1) oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl;

2) złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie Urzędu;

3) przesłanie papierowej karty do głosowania na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Partycypacyjny 2019 - Głosowanie”. Uwaga! W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.

Kiedy można głosować?

Głosowanie trwa 14 dni.

- głosowanie przez Internet rozpoczyna się od 20 maja 2019 r. a kończy się 2 czerwca 2019 r. o godz. 23:59;

- głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się od 20 maja 2019 r. a kończy w dniu 2 czerwca 2019 r. i odbywa się w godzinach podanych w ogłoszeniu o punktach konsultacyjnych (stacjonarnym i mobilnym) lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga! Każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Każdy głosujący może wybrać tylko jeden projekt.

Gdzie szukać pomocy?

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej

Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

e-mail: budzetpartycypacyjny@radzymin.pl

tel. 22 6676852/853