Pytania i odpowiedzi

ZAKRES TEMATYCZNY I FINANSOWY PROJEKTÓW

Zakres projektów został podzielony na następujące kategorie:

1)   projekty inwestycyjne – co najmniej 600.000,00 zł (koszt jednego projektu nie może przekroczyć 250.000,00 zł) - polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie
elementów infrastruktury gminnej, w tym:

  1. a)projekty dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia, np. małej architektury, zieleni miejskiej, skwerów;
  2. b)projekty dotyczące sportu i rekreacji, np. modernizacji, budowy, doposażenia placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
  3. c)projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego – takie jak np.: instalacja oświetlenia, zmiana organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych, osób z niepełnosprawnością, seniorów, rowerzystów;
  4. d)projekty dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych, w szczególności dotyczące budowy i remontów nawierzchni, utwardzania i modernizacji dróg, chodników,
    parkingów, placów, dróg rowerowych, instalacji oświetlenia, obiektów inżynierskich.

2)   projekty dotyczące działań nie inwestycyjnych – co najmniej 150.000,00 zł (koszt jednego projektu nie może przekroczyć 30.000,00 zł) - obejmujących np. przedsięwzięcia
o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym oraz kulturalnym, mające w szczególności na celu budowanie lokalnej tożsamości oraz krzewienie postaw patriotycznych.

 

Całość środków na RBP 2020 dzieli się na dwie pule:

1)        dla miasta Radzymin, w wysokości co najmniej 50% całości środków;

2)        dla obszarów wiejskich, w wysokości do 50% całości środków.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT ?

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do RBP 2020, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej na platformie internetowej https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu https://www.radzymin.pl/ lub w formie papierowej w siedzibie urzędu (w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej).

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu zadania do RBP 2020 może być złożony przez projektodawcę:

1)          w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na platformie internetowej  https://budzetpartycypacyjny.radzymin.pl lub pocztą elektroniczną na adres: budzetpartycypacyjny@radzymin.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu;

2)          osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej urzędu;

3)          listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Radzymiński Budżet Partycypacyjny 2020 - projekt”.